Ipa staat voor Intensieve Preventie aanpak. Deze aanpak werkt voor jongeren tussen 18- 27 jaar (jongens en meiden) met meervoudige problematiek op het gebied van wonen, financiën, school (geen startkwalificaties of jongeren die dreigen uit te vallen), werk, sociaal netwerk, vrije tijd, gezondheid (waaronder alcohol en drugsgebruik) psychische problemen en justitie.

Het iPA team zit in alle stadsdelen en richt zich op jongeren die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij het gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving te verliezen.

Het doel van het project is om deze jongeren terug te leiden richting school, werk, leerwerktraject, zorg of een combinatie hiervan. We kunnen ook ingezet worden om uitval te voorkomen.

We begeleiden de jongeren op een coachende manier waarbij we outreachend werken en de jongeren proberen te motiveren om hun problemen aan te pakken. We gaan op huisbezoek en mee naar afspraken waar nodig.

Het is daarbij onze taak om de jongeren op de verschillende leefgebieden te ondersteunen en te begeleiden zodat de belemmeringen om aan het werk of naar school te gaan zo veel mogelijk worden gestabiliseerd of weggenomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, is het onze taak om de jongere naar een passend zorgtraject te begeleiden. Dit komt vaak voor bij de doelgroep 23+.

Jongeren worden bij ons aangemeld vanuit verschillende instanties. Vervolgens volgt een periode van kennismaking en analyse van de situatie. Hieruit ontstaat een plan van aanpak met doelen voor de  leefgebieden die de iPA  medewerker samen met de jongere opstelt.
Aan deze doelen wordt tijdens een traject van 6 tot 12 maanden gewerkt. De jongere wordt intensief begeleid, maar er wordt wel concreet toegewerkt naar zelfredzaamheid. Dit doen we door de jongere zelf zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de stappen die worden gezet.

Voor meer informatie of aanmeldingen ga naar: Voor meer informatie: www.ipa-amsterdam.nl