Streetcornerwork werkt voor jongeren (jongens en meiden) met meervoudige problemen op het gebied van wonen, financiën, school, werk, sociaal netwerk, vrije tijd, gezondheid (waaronder alcohol en drugsgebruik) en justitie.

Onze veldwerkers leggen actief contact met deze jongeren (individueel of in groepsverband) in hun eigen omgeving: op straat of op andere plekken waar ze veel komen. Ze bouwen een vertrouwensband op en brengen samen met de individuele jongere of met de groep jongeren de vragen en problemen in kaart. Ze geven informatie en advies, stimuleren en motiveren de jongeren zelf hun problemen aan te pakken. Ze starten een begeleidingstraject, beginnend met de aanpak van praktische problemen. Indien nodig schakelen ze gespecialiseerde instellingen in (toeleiding). Ze benutten de eigen kracht en mogelijkheden van de jongere en zijn sociale netwerk.

Een deel van onze doelgroep hangt op straat rond, zorgt voor overlast of maakt zich schuldig aan criminaliteit. Bij het benaderen van groepen vormen veldwerkers zich een beeld van het gedrag en de problemen van de groep en werken aan gedragsbeïnvloeding (normstelling bij overlast). Ook kan een veldwerker bemiddelen tussen een groep jongeren en de omwonenden of ondernemers.

Signalering
Veldwerkers krijgen tijdens hun veldwerk veel informatie, bijvoorbeeld over ontwikkelingen in hulpvragen, groepsgedrag en de relatie tussen jongeren en hun omgeving. Zij stellen groeps- en buurtanalyses op. Zij signaleren knelpunten in het voorzieningenaanbod zoals wachttijden en intake-criteria die tot uitsluiting leiden. Ook geven ze advies over de aanpak van dergelijke problemen.

Samenwerking
Onze veldwerkers staan aan het begin van de keten van voorzieningen. Goede samenwerking en afstemming met andere partijen op straat (waaronder de politie) en met collega-instellingen is cruciaal. Streetcornerwork is onderdeel van samenwerkingsverbanden op wijkniveau en neemt deel aan beleidsoverleg en casuïstiekoverleg waar cliënten uit haar doelgroepen besproken worden. Daarnaast onderhouden de veldwerkers regelmatig contact met zelforganisaties, buurtbewoners en ondernemers.